Žebříček TOP10

  Průběžné pořadí je orientační. V případě shodného počtu bodů je pořadí srovnáno podle času registrace do soutěže.

  Sdílej Robinsona

  Pravidla soutěže

  Pro účast v soutěži Já, Robinson je třeba se zaregistrovat. Po potvrzené a ověřené registraci do soutěže budou následovat jednotlivé soutěžní výzvy. Pokaždé, když vyvěsíme novou výzvu, pošleme všem zaregistrovaným Robinsonům informační email. Pokud by náhodou email nedorazil, je dobré se pravidelně podívat do svého profilu tady na soutěžní stránce, kde jsou všechny informace o otevřených výzvách přímo v profilu každého Robinsona.

  Každá otevřená výzva u sebe bude mít informaci, co je třeba splnit, kolik bodů za to můžeš dostat a do kdy je možné výzvu splnit. Každou výzvu je možné splnit jen jednou, pak už pro tebe bude nedostupná. Každý týden budou vypisovány nové výzvy a získané body se budou sčítat, aktuální pořadí včetně svého umístění může každý Robinson sledovat ve svém profilu, veřejná je jen část žebříčku. Soutěž Já, Robinson končí ve středu 30. května 2018.

  Jaké úkoly tě čekají?

  Na cestě k dobrodružství na Filipínách budou čekat výzvy jako jsou kvízové otázky pro experta na reality show Robinsonův ostrov, obrázkové kvízy, tipovačky, nahrání tvé fotky nebo videa a možná se setkáš i s výzvou na čas. Při plnění úkolů se budou body přiřazovat v předem stanovený moment, některé hned, jiné až po ukončení výzvy. Pokud jde o nahrávané fotky a videa, ty musí projít naším schválením a body se tak budou přiřazovat až po jejich schválení. Pokud jsi pozorným divákem Robinsonova ostrova a srdcem Robinson, pak pro tebe soutěž bude hračka a můžeš se i s kámošem nebo partnerem podívat na Filipíny osobně.

  Na konci celého snažení je totiž odměnou pro nejlepšího Robinsona zájezd na Filipíny pro dvě osoby v hodnotě 100 000 Kč.

  Ale ani další soutěžící nepřijdou zkrátka. Připravené jsou výhry celkem pro 20 nejlepších Robinsonů. Takže hurá do toho!

  Herní řád soutěže Já, Robinson

  1) Vyhlašovatelem soutěže Já, Robinson (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže je Cestovní kancelář FISCHER a.s., která poskytuje hlavní cenu pro výherce Soutěže.

  2) Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova, a jejich rodinných příslušníků. Pro účast v Soutěži je nutné se registrovat prostřednictvím registračního formuláře na stránkách www.jarobinson.cz a vytvořit si tak soutěžní profil. Každý soutěžící se může do Soutěže registrovat pouze jednou, vytvořit si jeden soutěžní profil a získat jednu cenu.

  3) Veškeré údaje, kterými se soutěžící identifikují kdykoliv během Soutěže, musejí být pravdivé, přesné a nezavádějící v žádném směru. Soutěžící jsou srozuměni a souhlasí s tím, že v případě výhry může být jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetu, případně v televizním vysílání, a že kontaktní údaje výherce hlavní ceny mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro předání hlavní ceny.

  4) Úkolem soutěžících bude plnit soutěžní výzvy, které budou soutěžícím zobrazovány průběžně v období od 4.4.2018 do 30.5.2018 v jejich soutěžním profilu na stránkách www.jarobinson.cz, a získávat body za jejich splnění. Výzvy a soutěžní úkoly se budou vázat k pořadu Robinsonův ostrov a budou mít různý charakter - vědomostní, výkonnostní apod. V rámci každé výzvy bude zveřejněno, co přesně musí soutěžící v rámci této výzvy splnit, jaká je lhůta pro splnění výzvy a kolik bodů je možné za splnění výzvy získat a kdy budou tyto body soutěžícímu připsány.

  5) Pokud bude soutěžním úkolem zaslat fotografii nebo videozáznam na zadané téma (dále jen „soutěžní příspěvek“), poskytuje soutěžící zasláním soutěžního příspěvku TV Nova svolení užít soutěžní příspěvek pro účely realizace a propagace Soutěže všemi způsoby bez omezení, zejména svolení ke zveřejnění soutěžního příspěvku na stránkách www.jarobinson.cz. Soutěžící odpovídá TV Nova za to, že užitím zaslaného soutěžního příspěvku v rozsahu výše uvedeném nebudou porušena ani jinak dotčena práva třetích osob, zejména autora soutěžního příspěvku, osob zachycených na soutěžním příspěvku apod. TV Nova si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžní příspěvky, které neodpovídají zadanému tématu, mají vulgární či jinak nevhodný obsah (např. fotografie nahých dětí), nebo jinak odporují pravidlům Soutěže.

  6) Celkem se bude soutěžit o dvacet (20) věcných cen, jejichž specifikace bude zveřejněna na stránkách www.jarobinson.cz. Hlavní cenou je poukaz na zájezd na Filipíny pro 2 osoby v hodnotě 100.000,- Kč.

  7) Výherci Soutěže se stane dvacet (20) soutěžících, kteří za splněné výzvy získají nejvyšší počet bodů. Na stránkách www.jarobinson.cz bude zveřejněn orientační žebříček soutěžících na výherních pozicích. Soutěžící se stejným počtem bodů budou v žebříčku seřazení podle času registrace do soutěže.

  8) Dne 30.5.2018 ve 21.30 hod. bude plnění výzev uzavřeno a podle počtu získaných bodů bude vyhodnoceno umístění soutěžících ve finálním žebříčku. Pokud nebude možné z důvodu shodného počtu bodů jednoznačně určit pořadí soutěžích na výherních pozicích, dojde k takzvanému rozstřelu. V rámci rozstřelu budou soutěžící se shodným počtem bodů plnit speciální výzvu a podle úspěšnosti jejího splnění bude určeno jejich pořadí.

  9) Hlavní cenu si výherce musí převzít osobně, v termínu a místě stanoveném spolupořadatelem Soutěže. Ceny za 2. – 20. místo budou výhercům zaslány po skončení Soutěže na jimi uvedenou adresu, pokud si TV Nova nedohodne s výherci jiný způsob předání ceny. Soutěžící jsou srozuměni s tím, že zaslání cen je možné pouze na adresy na území České republiky. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady a TV Nova je oprávněna s nimi naložit dle vlastního uvážení.

  10) Výsledky Soutěže budou zveřejněny na internetových stránkách www.jarobinson.cz.

  11) Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné je směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit kteroukoli ze zveřejněných cen jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty.

  12) Případné stížnosti na průběh či výsledky Soutěže je možné uplatnit e-mailem na adresu robinson@nova.cz do 24 hod. od události, která je předmětem stížnosti. Na stížnosti uplatněné jiným způsobem nebo po této lhůtě nebude brán zřetel. V případě řádného uplatnění stížnosti či jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni takové rozhodnutí respektovat.

  13) Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

  14) Pokud TV Nova kdykoli v průběhu Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak cenu nezíská, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.

  15) TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit nebo ji ve výjimečných případech zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže.

  16) Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád a aktuální informace o Soutěži budou zveřejněny na internetových stránkách www.jarobinson.cz.